مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱امکان سنجی استفاده از پوشش های پایه سل ژل سیلانی یه عنوان جایگزین زیست سازگار پوشش های تبدیلی بر پایه فسفات و کروماتامیر صمدی نجیب، رضا امینی، مهران رستمی، پونه کاردرنشریه علمی ترویجی مطاتعات در دنیای رنگ1398
۲بررسی تغییرات خواص مکانیکی و حرارتی چسب¬های حساس به فشاربر پایه لاستیک بیوتیل با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده¬ با مرکاپتوسیلانمهران رستمی ، رضا امینی، ادریس حسینینشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش1395
۳بررسی اثر اصلاح سطحی نانو ذرات آلومینا با وینیل سیلان بر خواص فیزیکی مکانیکی رزین وینیل استرمهران رستمی ، رضا امینینشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش1395
۴آمایش سطحی نانو آلومینا با آمینوسیلان: بررسی اثر غلظت بر خواص سطحی و کاربردی نانو آلومینامهران رستمیمواد پیشرفته و پوشش های نوین1395
۵آمایش سطحی نانو سیلیکا با مواد پیوند دهنده اپوکسی سیلان به منظور بهبود خواص آن در بستر پلی یورتانمهران رستمی ، محسن محسنی،زهرا رنجبرنشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش1394
۶آمایش سطحی نانو آلومینا با آمینوسیلان: بررسی اثر غلظت آمینوسیلان بر خواص سطحی و کاربردی نانو آلومینامهران رستمیمواد پیشرفته و پوشش های نوین1394
۷آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره 3 به منظور بهبود خواص آن در پیوستار های آب پایهمهران رستمی ، محمدرضا محمدزاده عطار ، بهرام علیرضا خسروینشریه علمی پژوهشی دانشگاه امیرکبیر1393
۸بررسی اثر نسبت ترکیب آلی سیلانی به نانو ذرات اکسید آهن بر میزان اصلاح سطحی نانو ذراتمهران رستمی ، محمد مهدویان، بهرام رمضانزادهانجمن خوردگی ایران1393
۹آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره 3 به روش سولفوناسیون سطحی و بررسی خصوصیات آن در مرکب فلکسوگرافی آب پایهمهران رستمی ، محمدرضا محمدزاده عطار ، سعید باستانینشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش1392
۱۰تهیه و مشخصه یابی نانو سیلیکای آمایش شده با پرفلوئوروسیلان و بررسی اثرpH در فرایند آمایششقایق سروش¬نیا، سعید باستانی محسن محسنی بزرگی، مهران رستمیمواد پیشرفته و پوشش های نوین1392
۱۱اطلاح سطحی نانو سیلیکا با جفت شونده اکریلیک سیلان: تاثیر شرایط واکنش آمایش سطحی بر شیمی سطح ذرات اصلاح شدهیلدا زمانی، محسن محسنی،سعید باستانی، مهران رستمینشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش1391
۱۲آمایش نانو سیلیکا با آمینو سیلان: بررسی اثر pH بر خواص سطحی و کاربردی ذرهمهران رستمی ، محسن محسنی،زهرا رنجبرنشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش1389
۱۳استفاده از اتصال دهنده سیلانی و اسید فسفریک در آمایش سطحی کربنات کلسیم و بررسی رفتار پخش آن در آب و تولوئنوحید توکلی، محسن محسنی، مهران رستمی ،نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش1388
۱۴Mild steel surface eco-friendly treatment by Neodymium-based nanofilm for fusion bonded epoxy coating anti-corrosion/adhesion properties enhancement in simulated seawaterMohammad Ramezanzadeh , Ghasem Bahlakeh , Bahram Ramezanzadeh , Mehran RostamiJournal of Industrial and Engineering Chemistry2019
۱۵Synthesis and characterization of polyaniline tailored graphene oxide quantum dot as an advance and highly crystalline carbon-based luminescent nanomaterial for fabrication of an effective anti-corrosion epoxy system on mild steelBahram Ramezanzadeh, Behzad Karimi , Mohammad Ramezanzadeh, Mehran RostamiJournal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers2019
۱۶Short-lasting fire in partially and completely cured epoxy coatings containing expandable graphite and halloysite nanotube additivesHenri Vahabi, Maryam Jouyandeh, Marianne Cochez, Reza Khalili, Christelle Vagner,Prog. Color Colorants Coat.2018
۱۷Performance enhancement of the oxidized bitumen binder using epoxy resinM. Motamedi, M.M. Attar, M. RostamiProgress in organic Coatings2017
۱۸Synthesis and Surface Modification of Pigment Red 3 by Sulfonation Method for Improving Properties in Waterborne InkM.Rostami,A.Khosravi,Prog. Color Colorants Coat.2017
۱۹Enhancement of the physical/mechanical properties of an epoxy composite by addition of aluminum nanoparticles through modification with cerium oxides and functionalization by SiO2-NH2 thin filmsRamezanzadehb, M. Rostamia, , S. Niroumandrada,bProgress in Organic CoatingsB2017
۲۰Corrosion resistance of flaky aluminum pigment coated with Ceriumoxides/hydroxides in chloride and acidic electrolytesNiroumandrad, M. Rostami, B. RamezanzadehApplied Surface Science2017
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.