آمایش سطحی نانو آلومینا با آمینوسیلان: بررسی اثر غلظت آمینوسیلان بر خواص سطحی و کاربردی نانو آلومینا

نویسندگانمهران رستمی
نشریهمواد پیشرفته و پوشش های نوین
شماره مجلد۲۳
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۴
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله