آمایش سطحی نانو آلومینا با آمینوسیلان: بررسی اثر غلظت بر خواص سطحی و کاربردی نانو آلومینا

نویسندگانمهران رستمی
نشریهمواد پیشرفته و پوشش های نوین
شماره صفحات۱۱۴۶-۱۱۲۹
شماره مجلد۱۶
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۵
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله