کارگاه‌ها

  • مدرس دوره های اصول بازرسی پوششهای صنعتی و لوله های مدفون نفت و گاز پژوهشگاه رنگ
  • مدرس دوره های اصول بازرسی پوششهای صنعتی و لوله های مدفون نفت و گاز شرکت گاز استان کرمان
  • مدرس دوره های اصول بازرسی پوششهای صنعتی و لوله های مدفون نفت و گاز شرکت آبفای تبریز
  • مدرس دوره های اصول بازرسی پوششهای صنعتی و لوله های مدفون نفت و گاز شرکت قطران اصفهان
آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸