تهیه و مشخصه یابی نانو سیلیکای آمایش شده با پرفلوئوروسیلان و بررسی اثرpH در فرایند آمایش

نویسندگانشقایق سروش¬نیا، سعید باستانی محسن محسنی بزرگی، مهران رستمی
نشریهمواد پیشرفته و پوشش های نوین
شماره صفحات۲۵۳-۲۶۴
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۲
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله