امکان سنجی استفاده از پوشش های پایه سل ژل سیلانی یه عنوان جایگزین زیست سازگار پوشش های تبدیلی بر پایه فسفات و کرومات

نویسندگانامیر صمدی نجیب، رضا امینی، مهران رستمی، پونه کاردر
نشریهنشریه علمی ترویجی مطاتعات در دنیای رنگ
شماره صفحات۱۲-۱
شماره مجلد۹
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله