اختراعات

  • ساخت پوشرنگ چند رنگ آب پایه به شماره ثبت 87534
  • ساخت نانو آلومینای اصلاح سطحی شده جهت استفاده در رنگها ، پوششها، پلاستیک های مهندسی و لاستیک ها به شماره ثبت 87534
  • ساخت نانوذرات اکسیدکروم اصلاح سطحی شده جهت استفاده در پوششها  به شماره ثبت 87533
  • ساخت نانوذرات اکسید سریم اصلاح سطحی شده جهت استفاده در رنگها، پوششها  و پلاستیک های مهندسی  به شماره ثبت 99274
آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸