مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Studying the effects of surface modification of Cr2O3 nanoparticles by 3- aminopropyltrimethoxysilane (APTMS) on its corrosion inhibitive performanceM. J. Palimi M. Rostami M. Mahdavian B. RamezanzadehJournal of Sol-Gel Science and Technology .(2015)
۲استفاده از اتصال دهنده سیلانی و اسید فسفریک در آمایش سطحی کربنات کلسیم و بررسی رفتار پخش آن در آب و تولوئنوحید توکلی، محسن محسنی، مهران رستمی ،نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش1388
۳آمایش نانو سیلیکا با آمینو سیلان: بررسی اثر pH بر خواص سطحی و کاربردی ذرهمهران رستمی ، محسن محسنی،زهرا رنجبرنشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش1389
۴اطلاح سطحی نانو سیلیکا با جفت شونده اکریلیک سیلان: تاثیر شرایط واکنش آمایش سطحی بر شیمی سطح ذرات اصلاح شدهیلدا زمانی، محسن محسنی،سعید باستانی، مهران رستمینشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش1391
۵آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره 3 به روش سولفوناسیون سطحی و بررسی خصوصیات آن در مرکب فلکسوگرافی آب پایهمهران رستمی ، محمدرضا محمدزاده عطار ، سعید باستانینشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش1392
۶تهیه و مشخصه یابی نانو سیلیکای آمایش شده با پرفلوئوروسیلان و بررسی اثرpH در فرایند آمایششقایق سروش¬نیا، سعید باستانی محسن محسنی بزرگی، مهران رستمیمواد پیشرفته و پوشش های نوین1392
۷بررسی اثر نسبت ترکیب آلی سیلانی به نانو ذرات اکسید آهن بر میزان اصلاح سطحی نانو ذراتمهران رستمی ، محمد مهدویان، بهرام رمضانزادهانجمن خوردگی ایران1393
۸آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره 3 به منظور بهبود خواص آن در پیوستار های آب پایهمهران رستمی ، محمدرضا محمدزاده عطار ، بهرام علیرضا خسروینشریه علمی پژوهشی دانشگاه امیرکبیر1393
۹آمایش سطحی نانو سیلیکا با مواد پیوند دهنده اپوکسی سیلان به منظور بهبود خواص آن در بستر پلی یورتانمهران رستمی ، محسن محسنی،زهرا رنجبرنشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش1394
۱۰آمایش سطحی نانو آلومینا با آمینوسیلان: بررسی اثر غلظت آمینوسیلان بر خواص سطحی و کاربردی نانو آلومینامهران رستمیمواد پیشرفته و پوشش های نوین1394
۱۱بررسی تغییرات خواص مکانیکی و حرارتی چسب¬های حساس به فشاربر پایه لاستیک بیوتیل با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده¬ با مرکاپتوسیلانمهران رستمی ، رضا امینی، ادریس حسینینشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش1395
۱۲بررسی اثر اصلاح سطحی نانو ذرات آلومینا با وینیل سیلان بر خواص فیزیکی مکانیکی رزین وینیل استرمهران رستمی ، رضا امینینشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش1395
۱۳آمایش سطحی نانو آلومینا با آمینوسیلان: بررسی اثر غلظت بر خواص سطحی و کاربردی نانو آلومینامهران رستمیمواد پیشرفته و پوشش های نوین1395
۱۴امکان سنجی استفاده از پوشش های پایه سل ژل سیلانی یه عنوان جایگزین زیست سازگار پوشش های تبدیلی بر پایه فسفات و کروماتامیر صمدی نجیب، رضا امینی، مهران رستمی، پونه کاردرنشریه علمی ترویجی مطاتعات در دنیای رنگ1398
۱۵Investigating the interfacial interaction of different aminosilane treated nano silicas with a polyurethane coatingM. Rostami, Z.Ranjbar, M.Mohseni,Applied Surface Science2010
۱۶Investigating the effect of pH on the surface chemistry of an amino silane treated nano silicaMehran Rostami , Mohsen Mohseni, Zahra RanjbarPigment & Resin Technology2011
۱۷An attempt to quantitatively predict the interfacial adhesion of differently surface treated nanosilicas in a polyurethane coating matrix using tensile strength and DMTA analysisM. Rostami , M.Mohseni, Z.RanjbarInternational Journal of Adhesion & adhesives2012
۱۸Surface modification of Cr2O3nanoparticles with 3-amino propyltrimethoxy silane (APTMS). Part 1: Studying the mechanicalproperties of polyurethane/Cr2O3nanocompositesMM.J. Palimi, M. Rostami, M. Mahdavian, B. RamezanzadehProgress in Organic Coatings2014
۱۹Application of EIS and salt spray tests for investigation of theanticorrosion properties of polyurethane-based nanocompositescontaining Cr2O3nanoparticles modified with 3-amino propyltrimethoxy silaneM.J. Palimi, M. Rostami, M. Mahdavian, B. RamezanzadehProgress in Organic Coatings2014
۲۰Surface modification of Fe2O3 nanoparticles with 3-aminopropyltrimethoxysilane (APTMS): An attempt to investigate surface treatment on surface chemistry and mechanical properties of polyurethane/Fe2O3M.J. Palimi, M. Rostami M. Mahdavian, B. RamezanzadehApplied Surface Science2014
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.