برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان شیمی و فناوری رنگ
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان شیمی و فناوری رنگ
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
عنوان طیف سنجی پیشرفته
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
مکان برگزاری پژوهشگاه رنگ
عنوان طیف سنجی پیشرفته
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری شنبه ساعت 10-8
مکان برگزاری پژوهشگاه رنگ
عنوان طیف سنجی پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه 12-10
مکان برگزاری پژوهشگاه رنگ
عنوان ارتباط رنگ و ساختار مواد رنگزا
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه 13-11
مکان برگزاری پژوهشگاه رنگ