برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان طیف سنجی پیشرفته
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری شنبه ساعت 10-8
مکان برگزاری پژوهشگاه رنگ
عنوان طیف سنجی پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه 12-10
مکان برگزاری پژوهشگاه رنگ
عنوان ارتباط رنگ و ساختار مواد رنگزا
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه 13-11
مکان برگزاری پژوهشگاه رنگ