طرح های پژوهشی و فناورانه

 1. طرح صنعتی "مطالعه استفاده از مواد رنگزا در خوراک آبزیان آب سرد"،  1400
 2. طرح صنعتی "امکان سنجی تولید رنگدانه قرمز 290"، کارفرما: شرکت پیشرو پایش صنعت آراز، سال 1399.
 3. طرح مطالعه عوامل موثر در تهیه فوتوآند سلول های خورشیدی رنگدانه ای بر پایه نانوکامپوزیت TiO2/GO به روش الکتروشیمیایی و بررسی مکانیسم جذب مواد رنگزا بر فوتوآند جدید، کارفرما: قطب علمی رنگ، سال 1398، (همکار)
 4. طرح فناورانه استخراج و کاربرد دندانه های طبیعی در رنگرزی زیست سازگار الیاف پشم، کارفرما: پژوهشگاه رنگ، سال 1398،  (مجری)
 5. طرح صنعتی امکان سنجی و بررسی تجاری سازی تولید رنگدانه قرمز 122، کارفرما: مهندس احمد عبادی، سال 1398،  (مجری)
 6. طرح صنعتی امکان سنجی تهیه رنگدانه قرمز 122، کارفرما: مهندس احمد عبادی، سال 1397،  (مجری)
 7. طرح صنعتی امکان سنجی و بررسی کاربرد فوتوالترودهای زیست سازگار، کارفرما: مهندس علی طوفانی، سال 1396،  (مجری)
 8.  طرح پژوهشی طراحی و ساخت سلول­های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا بر پایه مواد رنگزای طبیعی موجود در ایران، کارفرما: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، سال 1396،  (مجری)
 9. طرح پژوهشی/فرهنگی (همکار)، تهیه فرش دستباف ابریشمی مزین به سوره قدر با استفاده از مواد رنگزای طبیعی زیست سازگار، کارفرما: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، سال 1396،
 10. طرح صنعتی (همکار)، سنتز دو ماده رنگزای آلی بر پایه تیوایندیگو و بررسی خواص فوتوولتائیک آن­ها، کارفرما: قطب علمی رنگ، سال 1394،
 11. طرح پژوهشی (مجری)، طراحی و ساخت سلول­های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا با استفاده از مخلوط مواد رنگزای ایندولینی، کارفرما: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، سال 1394،
 12. طرح پژوهشی (مجری)، بررسی اثر مواد ضدتجمع بر روی عملکرد سلول­های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا بر پایه مواد رنگزای ایندیگوئیدی، کارفرما: موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، سال 1393،
 13. طرح صنعتی (همکار طرح)، تدوین دانش فنی تولید رنگدانه لیتول روبین به منظور استفاده در ساخت جوهر چاپ، کارفرما: وزارت صنایع، سال 1389،
آخرین ویرایش۲۹ مرداد ۱۴۰۲