مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۶۱Morphology and electrical conductivity behavior of electro-deposited conductive carbon black-filled epoxy dispersions near the insulator–conductor transition pointZahra Ranjbar- Saeed RastegarColloids and Surfaces A Physicochemical and Engineering Aspects2006
۶۲The influence of surface chemistry of nano-silica on microstructure, optical and mechanical properties of the nano-silica containing clear-coatsZahra Ranjbar, Saeed RastegarProgress in Organic Coatings200-10-28
۶۳Nano mechanical properties of an automotive clear-coats containing nano silica particles with different surface chemistriesZahra Ranjbar, Saeed RastegarProgress in Organic Coatings2010-11-02
۶۴بررسی تاثیر دوام چسبندگی بر رفتار حفاظت از خرودگی پوشش های اپوکسی به روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)شادی منتظری- زهرا رنجبر- سعید رستگارفصلنامه علوم و مهندسی خوردگی1400
۶۵برسی تاثیر خواص ویسکوالاستیک بر رفتار حفاظتی پوشش اپوکسی با استفاده از مدل آزمون خزش 4 المانهشادی منتظری- زهرا رنجبر- سعید رستگارنشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته و پوشش های نوین1400
نمایش ۶۱ تا ۶۵ مورد از کل ۶۵ مورد.