بررسی تاثیر دوام چسبندگی بر رفتار حفاظت از خرودگی پوشش های اپوکسی به روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)

نویسندگانشادی منتظری- زهرا رنجبر- سعید رستگار
نشریهفصلنامه علوم و مهندسی خوردگی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۴۰۰
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله