برسی تاثیر خواص ویسکوالاستیک بر رفتار حفاظتی پوشش اپوکسی با استفاده از مدل آزمون خزش ۴ المانه

نویسندگانشادی منتظری- زهرا رنجبر- سعید رستگار
نشریهنشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته و پوشش های نوین
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۴۰۰
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله