بررسی اثر نیترات خاک بر روی پوشش زغال‌سنگی سازه‌های مدفون

نویسندگانMehran Rostami
همایشچهارمین کنگره ملی خوردگی، دانشگاه فنی تهران
تاریخ برگزاری همایش۹۲
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله