اختراعات

ردیف عنوان تاریخ اظهارنامه تاریخ ثبت مالک/مالکان مخترع/مخترعان
1 طراحی سل الکتروشیمیایی با کاربری آسان و راحت و قابلیت تغییر پارامترها 1392/03/18 1392/05/02 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ شهره روحانی
2 تهیه یک سری معرفهای اختصاصی جدید فلورسانسی برای تشخیص یون جیوه بر پایه ماده رنگزای فلورسئین 1397/07/12 1394/01/15 رقیه رئیس محمدی دهجی - محمد ابراهیم علیا - موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - شهره روحانی رقیه رئیس محمدی دهجی - شهره روحانی
3 تولید نانوالیاف کامپوزیت پلی وینیلیدین فلوراید/پلی دی استیلن با قابلیت پاسخ دوگانه رنگی و پیزوالکتریک 1397/01/31 1398/11/14 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - نجمه موذنی - مهدی صدرجهانی - علی اکبر مراتی - شهره روحانی - مسعود لطیفی علی اکبر مراتی - نجمه موذنی - مهدی صدرجهانی  - شهره روحانی - مسعود لطیفی
4 ساخت متیل(8،1 نفتالیمیدو)اتانوات - آزو - N-4وNدی اتیل انیلین 1385/08/30 1386/02/31 کمال الدین قرنجیگ - مختار آرامی - حجت خراطی - پژوهشکده صنایع ایران - شهره روحانی کمال الدین قرنجیگ - مختار آرامی - حجت خراطی - شهره روحانی
5 تهیه سنسور برای رنگ های خوراکی مصنوعی جهت اندازه گیری و کنترل آنها در صنایع خوراکی و دارویی 1384/10/03 1385/04/03 طاهره حاجی قاسمی - علیرضا میرحبیبی - شهره روحانی طاهره حاجی قاسمی - علیرضا میرحبیبی - شهره روحانی
6 رنگرزی الیاف به کمک امواج مافوق صوت 1384/10/03 1385/04/03 شبنم سلیمی - علیرضا میرحبیبی - شهره روحانی  شبنم سلیمی - علیرضا میرحبیبی - شهره روحانی
7 تهیه رنگ قرمز از پوست میوه انار جهت استفاده در صنایع خوراکی و دارویی 1384/01/24 1384/07/21 رزیتا عالمی - علیرضا میرحبیبی - شهره روحانی  رزیتا عالمی - علیرضا میرحبیبی - شهره روحانی
8 تهیه رنگهای نوین ترموکروم با قابلیت برگشت پذیری در دمای محیط 1390/11/16 1391/05/15 لیلی محمودی - محمد ابراهیم علیا - پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ - شهره روحانی  لیلی محمودی - شهره روحانی
9 معرف اختصاصی جدید برای یون سمی جیوه با قابلیت تغییر همزمان رنگ و فلورسانس بر پایه ماده رنگزای ردآمین 1393/07/12 1394/01/15 مژگان مهدیانی - محمد ابراهیم علیا - موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - شهره روحانی مژگان مهدیانی - شهره روحانی
10 پلیمرهای خودرنگ چاپگر مولکولی با کارایی همزمان سنسور - تغلیظ کننده ی اختصاصی بر پایه مشتقات جدید 1و8-نفتالیمید 1393/07/12 1396/11/25 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - شهره روحانی شهره روحانی
11 پایدارسازی مواد رنگزای آنتی اکسیدانت از منابع طبیعی قرمز رنگ 1396/06/27 1396/12/27 موسسه پژوهشی علوم - محمد ابراهیم علیا - مژگان حسین نژاد - موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - شهره روحانی مژگان حسین نژاد - شهره روحانی
12 ساخت ماده ی رنگزای فلورسانس قرمز بازیک(12) 1386/09/27 1386/11/06 شهره روحانی - شبنم سلیمی شهره روحانی - شبنم سلیمی
13 ماده ی رنگزای فتوکروم قابل استفاده در اسناد محرمانه 1386/11/14 1386/12/15 مژگان حسین نژاد - شهره روحانی - شرکت پژوهشکده صنایع رنگ ایران مژگان حسین نژاد - شهره روحانی
14 تهیه ماده رنگزای آبی بازوک30(Blue30Basol)با خاصیت فلورسانس 1387/02/24 1387/05/06 شهره روحانی - مرضیه محمدی - پژوهشکده صنایع رنگ شهره روحانی - مرضیه محمدی
15 ایمیددار کردن ترکیبات ایندرید نفتالیک به روش تابش امواج مافوق صوت 1387/02/24 1387/05/06 پژوهشکده صنایع رنگ ایران - مژگان حسین نژاد - کمال الدین قرنجیگ - شهره روحانی مژگان حسین نژاد - کمال الدین قرنجیگ - شهره روحانی
16 ساخت سنسور نوری حساس به PH بر پایه ماده رنگزای مونو آزوی N-اتیل گلایسینات 8و1-نفتالیمید-4-آزو-بتانفتل 1387/02/24 1387/05/07 پژوهشکده صنایع رنگ ایران - شهره روحانی - کمال الدین قرنجیگ شهره روحانی - کمال الدین قرنجیگ
17 ساخت محلول حاوی ترکیبات نفتالیمید بعنوان شناساگر الیاف نساجی 1388/10/20 1388/11/05 فرحناز صدردادرس - پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ - شهره روحانی - کمال الدین قرنجیگ فرحناز صدردادرس  - شهره روحانی - کمال الدین قرنجیگ
18 ساخت ماده رنگزای نارنجی بازوک31(basoc Orange31) 1387/02/24 1387/08/23 پژوهشکده صنایع رنگ ایران شهره روحانی شهره روحانی

 

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۴۰۱