استفاده از نانو الیاف کامپوزیت هیبریدی پلی اتر سولفون/ نانو کلی در حذف رنگزای بازیک از محلول آبی

نویسندگاننرگس یوسفی لیمایی - شهره روحانی - محمد ابراهیم علیاء - زهرا عزیزی
همایشهمایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷/۰۹
نوع ارائهپوستر
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله