نیازمحمد محمودی

أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَىٰ (آیه 14 - سوره علق)

آیا (او) نمی داند که خدا می بیند؟

 

وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ (آیه 107 - سوره انبیاء)

و تو را جز رحمتى براى عالمیان نفرستادیم.

 

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا (آیه 40 - سوره توبه)

غمگین نباش که خدا با ماست. پس خدا، آرامش خویش را بر او نازل کرد و او را با سپاهیانى که آنها را ندیدید یارى کرد. 

******

"نان پاره ز من بستان، جان پاره نخواهد شد

آواره عشق ما، آواره نخواهد شد

آن را که منم خرقه، عریان نشود هرگز

وان را که منم چاره، بیچاره نخواهد شد

آن را که منم منصب، معزول کجا گردد

آن خاره که شد گوهر، او خاره نخواهد شد"

مولانا

 

خلاصه سوابق پژوهشی و فناوری پروفسور محمودی

استاد تمام گروه محیط زیست پژوهشگاه رنگ

ISC-ID IR-0000-RU-FFDD7D0C

 

اچ - ایندکس و ضریب تاثیر پژوهشی 

 h-index: 104 (Google Scholar)

https://scholar.google.com/citations?user=6yscPJwAAAAJ&hl=en&safe=strict

** تعداد ارجاع به مقالات: 21,836 (متوسط ارجاع به هر مقاله: 95)

h-index: 101 (Scopus)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=9733238800

 

افتخارات کسب شده

* یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان -  ** پژوهشگر برگزیده کشوری - *** سرآمد علمی ایران

* در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان براساس پایگاه تامسون رویترز ISI-ESI از سال 2015 تاکنون

* در زمره 2 درصد برتر دانشمندان دنیا براساس داده های دانشگاه استنفورد آمریکا از سال 2021 تاکنون

*  سرآمد علمی ایران از سال 1401 تاکنون (فدراسیون سرآمدان علمی ایران - بنیاد علم ایران)

* پژوهشگر برگزیده کشوری سال 1395 در گروه فنی مهندسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

* رساله دکتری برتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی شیمی نساجی در سال 1390

* اتمام دوره دکتری تخصصی (PhD) مهندسی شیمی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مدت 2 سال (1387- 1389)

(تاریخ دفاع از رساله: 3 مهر 1389)

 

مرتبه علمی

* استاد تمام (تیر 1398 - تاکنون)

* دانشیار (خرداد 1394 -  تیر 1398)

* استادیار (دی 1389 -  خرداد 1394)

 

مقالات و کتب منتشر شده

* چاپ 229 مقاله ISI (مولف مسئول در 161 مقاله و چاپ 15 مقاله به عنوان مولف تنها) (2005-2024)

* چاپ مقاله در مجله Applied Catalysis B: Environmental با ضریب تاثیر 19.503 در سال 2020

https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.118443

https://www.sciencedirect.com/search?authors=niyaz%20mohammad%20mahmoodi&sortBy=date

* تالیف و تدوین کتاب با عنوان "رنگبری پسابها با استفاده از فرآیند جذب سطحی" در سال 1392

 

مدیر مسئول (Editor-in-Chief) مجلات

* مدیر مسئول (Editor-in-Chief) مجله Sustainable Chemical Engineering

https://ojs.wiserpub.com/index.php/SCE/about/editorialTeam

 

طرحهای پژوهشی و فناوری و ثبت اختراعات

* انجام طرحهای پژوهشی و فناوری (20 طرح)

* ثبت یافته های علمی کاربردی به صورت اختراع (9 مورد)

 

 راهنمایی و مشاوره دانشجویان (71 دانشجو) (1386-1402)

* دانشجویان دکتری (استاد راهنما: 13 و استاد مشاور: 6)

* دانشجویان فوق لیسانس (استاد راهنما: 38 و استاد مشاور: 13) 

 

 زمینه های پژوهشی و فناوری

نانوفناوری زیست محیطی (ساخت و کاربرد نانومواد و کامپوزیتها) برای حذف آلاینده ها از آب و پساب با استفاده از فرآیندهای فیزیکی (جذب سطحی و غشاء)، اکسیداسیون پیشرفته (فوتوکاتالیز، فوتوفنتون و ازناسیون) و بیولوژیکی (آنزیمها)

 

  برخی مقالات چاپ شده

Clean Laccase immobilized nanobiocatalysts (graphene oxide - zeolite nanocomposites): From production to detailed biocatalytic degradation of organic pollutant

https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.118443

Green and environmentally friendly architecture of starch-based ternary magnetic biocomposite Starch/MIL100/CoFe2O4): Synthesis and photocatalytic degradation of tetracycline and dye)

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.133318

Synthesis of binary and ternary MOF/carbon based composites (MOF/carbon nitride/graphene oxide) for the visible-light assisted destruction of tetracycline and textile dye

https://doi.org/10.1016/j.nanoms.2024.04.015

Heterogeneous MIL-88A on MIL-88B hybrid: A promising eco-friendly hybrid from green synthesis to dual application (Adsorption and photocatalysis) in tetracycline and dyes removal

https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.10.060

Hierarchical ternary titanium dioxide decorated with graphene quantum dot/ZIF-8 nanocomposite for the photocatalytic degradation of doxycycline and dye using visible light

https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2023.103976

Morphological diversity effect of graphene quantum dot/MIL88A(Fe) composites on dye and pharmaceuticals (tetracycline and doxycycline) removal

https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.108321

Lignocellulosic biomass functionalized with EDTA dianhydride for removing Cu (II) and dye from wastewater: Batch and fixed-bed column adsorption

https://doi.org/10.1016/j.mineng.2023.108423

Zeolitic imidazolate framework biocomposite as a visible light-assisted photocatalyst: Synthesis (in-situ and blending), regeneration, and decolorization of Malachite Green

https://doi.org/10.1016/j.jiec.2023.08.011

Graphene quantum dot incorporation in the zeolitic imidazolate framework with sodalite (SOD) topology: Synthesis and improving the adsorption ability in liquid phase

https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.106303

Metal-organic frameworks (MIL-101) decorated biochar as a highly efficient bio-based composite for immobilization of polycyclic aromatic hydrocarbons and copper in real contaminated soil

https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.108821

Effect of preparation parameters on properties of metakaolin-based geopolymer activated by silica fume- sodium hydroxide alkaline blend

https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104984

Preparation of novel and highly active magnetic ternary structures (metal-organic framework/cobalt ferrite/graphene oxide) for effective visible-light-driven photocatalytic and photo-Fenton-like degradation of organic contaminants

https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.05.181

Synthesis of visible light activated metal-organic framework coated on titania nanocomposite (MIL-53(Al)@TiO2) and dye photodegradation

https://doi.org/10.1016/j.jssc.2021.122747

Green synthesis of reduced graphene oxide-CoFe2O4 nanocomposite as a highly efficient visible-light-driven catalyst in photocatalysis and photo Fenton-like reaction

https://doi.org/10.1016/j.mseb.2021.115223

Adsorption of azo dyes by a novel bio-nanocomposite based on whey protein nanofibrils and nano-clay: Equilibrium isotherm and kinetic modeling

https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.05.174

Synthesis of porous aminated PAN/PVDF composite nanofibers by electrospinning: Characterization and Direct Red 23 removal

https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.103876

Environmentally friendly novel covalently immobilized enzyme bionanocomposite: From synthesis to the destruction of pollutant

https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.107666

Graphene based ZnO nanoparticles to depolymerize lignin-rich residues via UV/iodide process

https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.12.062

Cadmium selenide quantum dot-zinc oxide composite: Synthesis, characterization, dye removal ability with UV irradiation, and antibacterial activity as a safe and high-performance photocatalyst

https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2018.08.023

One-pot synthesis of a reduced graphene oxide–ZnO nanorod composite and dye decolorization modeling

https://doi.org/10.1016/j.jtice.2017.07.038

Synthesis of nanoparticle and modelling of its photocatalytic dyedegradation ability from colored wastewater

https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.07.010

Preparation of aminated nanoporous nanofiber by solvent casting/porogen leaching technique and dye adsorption modeling

https://doi.org/10.1016/j.jtice.2016.05.042

Nanophotocatalysis using nanoparticles of titania: Mineralization and finite element modelling of Solophenyl dye decolorization

https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2006.12.025

Photocatalytic degradation of agricultural N-heterocyclic organic pollutants using immobilized nanoparticles of titania

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.10.089

Bulk phase degradation of Acid Red 14 by nanophotocatalysis using immobilized titanium(IV) oxide nanoparticles

https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2006.01.014

Nanophotocatalysis using immobilized titanium dioxide nanoparticle: Degradation and mineralization of water containing organic pollutant: Case study of Butachlor

https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2006.08.031

Photocatalytic degradation of triazinic ring-containing azo dye (Reactive Red 198) by using immobilized TiO2 photoreactor: Bench scale study

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2005.09.057

Kinetics of heterogeneous photocatalytic degradation of reactive dyes in an immobilized TiO2 photocatalytic reactor

https://doi.org/10.1016/j.jcis.2005.08.007

Decolorization and aromatic ring degradation kinetics of Direct Red 80 by UV oxidation in the presence of hydrogen peroxide utilizing TiO2 as a photocatalyst

https://doi.org/10.1016/j.cej.2005.07.008

 

تاریخ بروز رسانی: تیر 1402

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹شیمی محضدانشگاه مازندران ۱۳۷۵-۱۳۷۹
کارشناسی ارشد۱۳۸۱شیمی کاربردیدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ۱۳۷۹-۱۳۸۱
دکترای تخصصی۱۳۸۹مهندسی شیمی نساجیدانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ۱۳۸۷-۱۳۸۹ (۲ سال)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشگاه رنگ - گروه محیط زیستعضو هیات علمی - استاد تمامرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

در فایل رزومه ارائه شده است.

 

* در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان بر اساس پایگاه تامسون - رویترز ISI-ESI از سال ۱۳۹۴ تاکنون

** پژوهشگر برگزیده کشوری سال ۱۳۹۵ در گروه فنی - مهندسی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

*** رساله دکتری برتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی شیمی نساجی در سال ۱۳۹۰.

 

* نانوفناوری زیست محیطی - Environmental Nanotechnology (ساخت نانوذرات، نانوساختارها و نانوفایبرها برای کاربردهای زیست محیطی)

** حذف آلاینده ها از آب و پساب با استفاده از فرآیندهای فیزیکی (جذب سطحی و غشایی)، فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (فوتوکاتالیز، فوتوفنتون و ازناسیون) و بیولوژیک (آنزیمها)

 

در فایل رزومه ارائه شده است.