برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان فناوری ذره - Technology of powders
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
فایل پیوست اول ماکرویو-احتراقی.pdf
عنوان فناوری ذره - Technology of powders
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری سه شنبه ساعت ۱۵-۱۳
عنوان فناوری ذره - Technology of powders
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
عنوان فناوری ذره - Technology of powders
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
مکان برگزاری پژوهشگاه رنگ
فایل پیوست اول Mill-11- 12.pptx
فایل پیوست دوم 4-5-سنتز S0l-gel.docx
فایل پیوست سوم درس فناوری ذره-2.pptx