مریم حسینی زری

سوابق اجرایی

مدیر گروه پژوهشی رنگدانه های معدنی ولعاب از  سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲

 

 

عنوان مسئولیت

مشخصات ابلاغ

 

سرپرست گروه پژوهشی رنگهای سرامیکی و لعاب

 

۲۱/۱۰/۹۴

۱۶/۸/۹۵

 

مدیرگروه گروه پژوهشی رنگهای سرامیکی و لعاب

۲۸۵۴-۵۰پ ر

 

۱۶/۸/۹۵

کنون

 

مدیرفنی گروه پژوهشی رنگهای سرامیکی و لعاب

۳۳۱۸-۵۰پ ر

 

۱۵/۹/۹۵

کنون

 

رئیس کمیسیون فنی ۶۷۴ امین اجلاسیه کمیته ملی شیمیایی و پلیمر

۷۴۸۲۵

 

۳/۱۱/۸۸

۱۷/۱۱/۸۸

 

عضو کمیته ثبت اختراع

 

۸۹

۹۰

 

عضو کمیته فناوری

۲۴۵

 

۷/۲/۹۲

مسئول آزمایشگاه کوره ها

رییس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان نانوپیشتاز پارس

تقدیر در نمایشگاه بین المللی محیط زیست

عضویت در هیات تحریریه نشریه علمی آلیاژها و مواد مرکب

عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی

فناوری ذره : دکتری و ارشد 

 Production processes Ι  , ΙΙ (raw material)

Physical properties of materials Ι 

Lab. Production processes ΙΙΙ  (Furnaces and firing)

Lab. Technology of glasses Ι 

Application of the computer in the Material engineering    (ICDL, Office, Photoshop and etc.)

Simulation and design  by computer

(Ansys-Thermal, Flow ۳D, Solid work and Catia Soft wares)

Synthesis routes of Nano-particles

New trends in ceramic glazes

Technology of powders

Synthesis of Nano-particles, Sol-Gel Synthesis Nanotechnology Applications, Ceramic Matrix Composites, Ceramics in Environmental Applications, Ceramic Processing, Bio-active Ceramics,  Solid State Lighting Ceramics, antibacterial & Self-cleaning surface