مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Co-doped TiO2 nanostructures as a strong antibacterial agent and selfcleaning cover: Synthesis, characterization and investigation of photocatalytic activity under UV irradiation,مريم حسيني زريJournal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology2018-178
۲Synthesis and Characterization of Anti-Scratch and Anti-Corrosion Hybrid Nanocomposite Coatings Based on Sol-Gel Processکریمی، امیری و حسینی زریSilicon2020
۳بهبود مقاومت به خوردگی آلومینیوم از طریق اعمال پوشش نانوکامپوزیتی آلومینا-زیرکونیا به روش سل- ژل،مریم حسینی زری، نیما صفا، سارا عبد العزیزینشریه مواد پیشرفته و پوشش های نوین۲۰۱۶-۱۶
۴بررسی تاثیر کانی ساز NaF بر ویژگیهای رنگدانه هماتیت زیرکن -در روش سل ژلحسین حیدری، رحیم نقی زاده، مریم حسینی زری، سجاد سبزکاریشریه علوم و فناوری رنگ2016
۵Ink-jet printing of micro-emulsion TiO2 nano-particles ink on the surface of glassمریم حسینی زری , سلیمانیJournal of the European Ceramic Society2012-32
۶سنتز و بررسی تاثیر نوع زمینه سرامیکی بر رنگدانه زیست سازگار و نانوکپسوله هماتیت به روش میکروامولسیونمریم حسینی زریشریه علوم و فناوری رنگ1391
۷Study on cytotoxicity and photocatalytic properties of different titania/hydroxyapatite nanocomposites prepared with a combination of sol–gel and precipitation methods,محسنی، احسان طاهري، مريم حسيني زريResearch on Chemical Intermediates2018-44
۸Effect of dopant (Co, Ni) concentration and hydroxyapatite compositing on photocatalytic activity of titania towards dye degradationمحسنی، احسان طاهري، مريم حسيني زريJournal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry2018-356
۹Synthesis, Characterization and Investigation of Photocatalytic Activity of Transition Metal-doped TiO2 Nanostructuresمريم حسيني زري و مختاریProg. Color Colorants Coat2018-11
۱۰Synthesis and Characterization of Ni-doped TiO2 Nanostructures as an Active Selfcleaning Cover on Floor-Tile Surfaceشهریاری و مريم حسيني زريJ Clust Sci2017
۱۱Particle size and kind of mica in synthesis of nontoxic bronze and gold pearlescent pigments based on nanoencapsulated hematiteمريم حسيني زريJournal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials2015-48
۱۲Synthesis and characterisation of hematite-zircon nanocomposite By sol – gel methodحسین حیدری، رحیم نقی زاده، مريم حسینی زریAdvanced Materials Research2014-829
۱۳Study on the hydrophobized changes in wettability of sol-gel synthesized nano titanium dioxide filmsمريم حسيني زريAdvanced Materials Research2014-829
۱۴Study on Microstructure of Nano Hematite Encapsulated by Zircon and Cristobalite in Ceramic Pigment and Examination of Glazes Applicationمريم حسيني زريJournal of Advanced Microscopy Research2013-8
۱۵Substitution of a fraction of zircon by cristobalite in nano hematite encapsulated pigment and examination of glaze applicationمريم حسيني زريJournal of Advanced Ceramics2013-2
۱۶Nano Encapsulation of Hematite into Silica Matrix as a Red Inclusion Ceramic Pigmentمريم حسيني زري , احسان طاهريJournal of Alloys and Compounds2012-510
۱۷Synthesis and characterization of red pearlescent pigments based on muscovite and zirconia-nanoencapsulated hematiteمريم حسيني زريProg. Color Colorants Coat2012-5
۱۸Effect of Iron Oxide and Silica Doping on Microstructure, Bandgap and Photocatalytic Properties of Titania by Water-in-Oil Microemulsion TechniqueM. Karbassi, A. Nemati, M. Hossinie zori and K. AhadiTRANSACTIONS OF THE INDIAN CERAMIC SOCIETY2011-70
۱۹Synthesis of TiO2 Nanoparticles by Microemulsion /Heat Treated Method and Photodegradation of Methylene Blueمريم حسيني زريJournal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials2011-21
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.