اختراعات

شماره

عنوان ثبت اختراع

اسامی نویسندگان

شماره ثبت

1

ساخت نانوذرات اکسید گرافن اصلاح شده با جاذب آلی جهت افزایش پایداری جوی و مقاومت به خوردگی پوشش های سطح

یاری حسین، بهرام رمضانزاده، محمد مهدویان احدی، مهسا محمودزاده (با سهم برابر)

شماره ثبت 99444 مورخ 08/07/1398

2

پوشش ضدخوردگی سازگار با محیط زیست (با VOC کم) بر پایه اپوکسی سیلیکونایزد و سامانه های هوشمند رهایش بازدارنده خوردگی

موسسه پژوهشی علوم وفناوری رنگ و پوشش (20%)

مریم اکبریان (30%)

محمد مهدویان احدی (30%)

بهرام رمضانزاده (20%)

شماره ثبت 96487 مورخ 29/05/97

3

سنتز نانوهیدروکسید لایه ای مضاعف روی آلومینیوم نیتراتی با استفاده از اشعه ماورا بنفش (uv) جهت کاربرد به عنوان بازدارنده خوردگی

موسسه پژوهشی علوم وفناوری رنگ و پوشش (20%)، ایمان علی بخشی(20%)، بهرام رمضان زاده (20%)،  ابراهیم قاسمی (20%)، محمد مهدویان احدی (20%)

- ثبت اختراع شماره 91776- مورخ 20/1/96

4

ساخت رنگدانه اکسید روی اصلاح شده جهت استفاده در رنگها و پوشش ها

موسسه پژوهشی علوم وفناوری رنگ و پوشش (30%)

محمد مهدویان احدی (20%)

محمد جواد پلیمی (25%)

مهران رستمی درونکلا (15%)

بهرام رمضان زاده کراتی (15%)

ثبت اختراع شماره 87533- مورخ 29/09/94

5

ساخت رس اصلاح شده جهت استفاده در رنگها و پوشش ها

موسسه پژوهشی علوم وفناوری رنگ و پوشش (20%)

سید علی قاضی دزفولی (20%)

محمد مهدویان احدی (20%)

ابراهیم قاسمی (20%)

بهرام رمضان زاده کراتی (20%)

ثبت اختراع شماره 89981- مورخ 06/07/95

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۴۰۲