سعید باستانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۵مهندسی پلیمر-صنایع رنگصنعتی امیرکبیر