سوابق تدریس

  • کالریمتری پیشرفته

کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر مهندسی رنگ

پژوهشگاه  رنگ

یک ترم ( نیمسال دوم 1400)

  • کالریمتری پیشرفته

کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر مهندسی رنگ

پژوهشگاه  رنگ

یک ترم ( نیمسال اول 99)

  • رنگ سنجی پیشرفته

کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر مهندسی رنگ

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات

یک ترم ( نیمسال اول 96)

  • کالریمتری پیشرفته

کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر مهندسی رنگ

پژوهشگاه  رنگ

یک ترم ( نیمسال اول 96)

  • کالریمتری پیشرفته

کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر مهندسی رنگ

پژوهشگاه  رنگ

یک ترم ( نیمسال اول 92)

  • کالریمتری پیشرفته

کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر مهندسی رنگ

پژوهشگاه  رنگ

یک ترم ( نیمسال اول 91)

  • کالریمتری پیشرفته

کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر مهندسی رنگ

پژوهشکده علوم و فناوری رنگ

دو ترم ( نیمسال اول 88، 89)

  • کالریمتری پیشرفته

کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر مهندسی رنگ

دانشگاه آزاد واحد جنوب

یک ترم (نیمسال اول 88)

  • کارآفرینی در صنعت رنگ

کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر مهندسی رنگ

پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

یک ترم (نیمسال اول 89)

  • اصول فیزیک رنگ

کارشناسی رشته شیمی نساجی

دانشگاه آزاد واحد شهر ری

ده ترم، سه گروه (81-85)

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۲