سارا خمسه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۲۰۰۹Nano and Functional Materials scienceUniversity of Toyama
فوق دكتری۲۰۱۱NanoelectronicsUniversity of Toyama

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشگاه رنگعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت