مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۶۱Silane grafting of TiO2 nanoparticles: dispersibility and photoactivity in aqueous solutionsPazokifard, Sh., Mirabedini, S. M., Esfandeh, M., Mohseni, M. and Ranjbar, ZSurf. Interface Anal2011-04-13
۶۲Diffusion limited behaviour of hydrophobised thin UV-curable nanocomposite coatings against model electrolyteS. Rastegar, Z. Ranjbar and H. Y. AhmadabadiThe International Journal of Corrosion Processes and Corrosion Control2014-12-30
۶۳Silicone fouling-release coatings: effects of the molecular weight of poly(dimethylsiloxane) and tetraethyl orthosilicate on the magnitude of pseudo barnacle adhesion strengthAzadeh Kaffashi , Ali Jannesari & Zahra RanjbarThe Journal of Bioadhesion and Biofilm Research2012-05-07
۶۴بررسی تاثیر دوام چسبندگی بر رفتار حفاظت از خرودگی پوشش های اپوکسی به روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)شادی منتظری- زهرا رنجبر- سعید رستگارفصلنامه علوم و مهندسی خوردگی1400
۶۵برسی تاثیر خواص ویسکوالاستیک بر رفتار حفاظتی پوشش اپوکسی با استفاده از مدل آزمون خزش 4 المانهشادی منتظری- زهرا رنجبر- سعید رستگارنشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته و پوشش های نوین1400
نمایش ۶۱ تا ۶۵ مورد از کل ۶۵ مورد.