مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۶۱Tribological properties and scratch healing of a typical automotive nano clearcoat modified by a polyhedral Oligomeric Silsesquioxane compoundH. Yari, M. Mohseni, M. Messori, Z. RanjbarEuropean Polymer Journal2014-09-07
۶۲Tuning the Network Structure of GrapheneEpoxy Nanocomposites by Controlling EdgeBasal Localization of Functional GroupsAmir Rezvani Moghaddam- Milad Kamkar- Zahra Ranjbar- uttadaraman Sundararaj - Ali Jannesari- Behnaz RanjbarI & EC research14-12-2019
۶۳Two- and three-dimensional fractal dimensions of electro-deposited carbon-black-epoxy composite filmsRanjbar Z, Rastegar SAnalytical Letters2010-01-05
۶۴بررسی تاثیر دوام چسبندگی بر رفتار حفاظت از خرودگی پوشش های اپوکسی به روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)شادی منتظری- زهرا رنجبر- سعید رستگارفصلنامه علوم و مهندسی خوردگی1400
۶۵برسی تاثیر خواص ویسکوالاستیک بر رفتار حفاظتی پوشش اپوکسی با استفاده از مدل آزمون خزش 4 المانهشادی منتظری- زهرا رنجبر- سعید رستگارنشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته و پوشش های نوین1400
نمایش ۶۱ تا ۶۵ مورد از کل ۶۵ مورد.