ثبت ا۱- سنتز ماده رنگزای ۳-(۹-متوکسی¬فنیل¬کربازول-۳-ایل)-آکریلیک اسیدختراع

  1. سنتز ماده رنگزای 3-(9-متوکسی­فنیل­کربازول-3-ایل)-آکریلیک اسید، شماره ثبت 021693 الف/89، سال 1394، ثبت در سازمان اسناد و املاک کشور.
  2. سنتز ماده رنگزای 3-(N-فنیل کربازول-3-ایل)-آکریلیک اسید با شماره ثبت 014842، سال 1392، ثبت در سازمان اسناد و املاک کشور.
  3. سنتز ماده رنگزای N-بوتیل نفتالیمید-4-آزو-1-هیدروکسی-6-نفتالین-3-سولفونیک اسید با شماره ثبت 007611، سال 1390، ثبت در سازمان اسناد و املاک کشور.
  4. سنتز ماده رنگزای N-متیل نفتالیمید-4-آزو-1-هیدروکسی-6-نفتالین-3-سولفونیک اسید با شماره ثبت 007609، سال 1390، ثبت در سازمان اسناد و املاک کشور.
  5. سنتز ماده رنگزای فنیل آزو1-هیدروکسی-6-آمینو نفتالین-3-سولفونیک اسید با شماره ثبت 007608، سال 1390، ثبت در سازمان اسناد و املاک کشور.
  6. سنتز ماده رنگزای پارا فنیل آزو1-هیدروکسی-6-آمینو نفتالین-3-سولفونیک اسید با شماره ثبت 007612، سال 1390، ثبت در سازمان اسناد و املاک کشور.
  7. تهیه ماده رنگزای فتوکروم قابل استفاده در اسناد محرمانه با شماره ثبت 38611518، سال 1387، ثبت در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.
  8. ایمیددار کردن ترکیبات انیدرید نفتالیک به روش تابش امواج مافوق صوت با شماره ثبت 87021137، سال 1387، ثبت در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.
آخرین ویرایش۲۹ مرداد ۱۴۰۲