پژوهشگاه رنگ

نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۳۷ مورد.
آتشه

آتشه سلیمانی

دانشیار
فیزیک رنگ - علوم و فناوری چاپ
آتشه سلیمانی
دانشیار دکتری
۲۲۹۶۹۷۷۷ (۲۰۹) فیزیک رنگ - علوم و فناوری چاپ

http://faculty.icrc.ac.ir/atasheh-soleimani/fa

بهزاد

بهزاد شیرکوند هداوند

دانشیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها
بهزاد شیرکوند هداوند
دانشیار -
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها

http://faculty.icrc.ac.ir/behzad-shirkavand/fa

موسی صادقی کیاخانی

استادیار
مواد رنگزا - مواد رنگزای آلی
موسی صادقی کیاخانی
استادیار -
- مواد رنگزا - مواد رنگزای آلی

http://faculty.icrc.ac.ir/mousa-sadeghi/fa

مهدی

مهدی صفی

استادیار
فیزیک رنگ - نمایش رنگ و پردازش تصاویر رنگی
مهدی صفی
استادیار دکترای تخصصی
۲۲۹۶۶۰۳۹ فیزیک رنگ - نمایش رنگ و پردازش تصاویر رنگی

http://faculty.icrc.ac.ir/mahdi-safi/fa

فرهاد

فرهاد عامری

دانشیار
فیزیک رنگ - دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ
فرهاد عامری
دانشیار -
- فیزیک رنگ - دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ

http://faculty.icrc.ac.ir/farhad-ameri/fa

مریم

مریم عطائی فرد

دانشیار
فیزیک رنگ - علوم و فناوری چاپ
مریم عطائی فرد
دانشیار -
- فیزیک رنگ - علوم و فناوری چاپ

http://faculty.icrc.ac.ir/maryam-ataeefard/fa

محمد ابراهیم

محمد ابراهیم علیا

دانشیار
مواد رنگزا - محیط زیست و رنگ
محمد ابراهیم علیا
دانشیار -
- مواد رنگزا - محیط زیست و رنگ

http://faculty.icrc.ac.ir/mohammadebrahim-olya/fa

ابراهیم

ابراهیم قاسمی

دانشیار
مواد رنگزا - رنگهای سرامیکی و لعاب
ابراهیم قاسمی
دانشیار -
- مواد رنگزا - رنگهای سرامیکی و لعاب

http://faculty.icrc.ac.ir/ebrahim-ghasemi/fa

مهرناز

مهرناز قراگوزلو

دانشیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ
مهرناز قراگوزلو
دانشیار دکترای تخصصی
۰۲۱۲۲۹۴۴۱۸۴ داخلی ۳۲۶ پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ

http://faculty.icrc.ac.ir/mehrnaz-gharagozlou/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
کمال الدین

کمال الدین قرنجیگ

استاد
مواد رنگزا - مواد رنگزای آلی
کمال الدین قرنجیگ
استاد -
- مواد رنگزا - مواد رنگزای آلی

http://faculty.icrc.ac.ir/kamaladin-gharanjig/fa

مهدی

مهدی قهاری

دانشیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ
مهدی قهاری
دانشیار دکتری
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ

http://faculty.icrc.ac.ir/mehdi-ghahari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
پونه

پونه کاردر

استادیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی
پونه کاردر
استادیار دکتری
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی

http://faculty.icrc.ac.ir/pooneh-kardar/fa

مرتضی

مرتضی گنجایی

استادیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ
مرتضی گنجایی
استادیار دکتری
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ

http://faculty.icrc.ac.ir/morteza-ganjaee/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
علیرضا

علیرضا محمودی

استادیار
فیزیک رنگ - نمایش رنگ و پردازش تصاویر رنگی
علیرضا محمودی
استادیار دکترای تخصصی
+۹۸۹۱۲۷۳۸۰۴۰۶ فیزیک رنگ - نمایش رنگ و پردازش تصاویر رنگی

http://faculty.icrc.ac.ir/alireza-mahmoudi/fa

نیازمحمد

نیازمحمد محمودی

دانشیار
مواد رنگزا - محیط زیست و رنگ
نیازمحمد محمودی
دانشیار دکترای تخصصی
- مواد رنگزا - محیط زیست و رنگ

http://faculty.icrc.ac.ir/niyazmohammad-mahmoodi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

شادی منتظری

استادیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی
شادی منتظری
استادیار -
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی

http://faculty.icrc.ac.ir/shadi-montazeri/fa

محمد

محمد مهدویان احدی

استادیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی
محمد مهدویان احدی
استادیار دکتری
۰۲۱۲۲۹۶۹۷۷۱-ext. ۱۱۶ پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی

http://faculty.icrc.ac.ir/mohammad-mahdavian/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

فرهود نجفی

دانشیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها
فرهود نجفی
دانشیار -
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها

http://faculty.icrc.ac.ir/farhood-najafi/fa